REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU 8DOMOW

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Użytkownika zwany dalej Regulaminem określa warunki korzystania użytkowników z serwisu 8DOMOW, którego właścicielem jest 8DOMÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Kwiatowa 25, 86-010 Koronowo, nr KRS 0000335297, NIP 5542845860, REGON 340626609.

Korzystanie z niniejszej strony oznacza zaakceptowanie w całości niniejszego Regulaminu. Osoba niewyrażająca zgody na obowiązywanie niniejszego Regulaminu powinna natychmiast opuścić tę stronę. 8DOMOW zastrzega sobie prawo do odmówienia dostępu do tej strony w każdej chwili i bez podania wyjaśnienia.

§2
RODZAJE I ZAKRES USŁUG

8DOMOW prowadzi serwis internetowy 8domow w celu umożliwienia użytkownikom tworzenie oraz dołączanie do grup, których celem są wspólne przedsięwzięcia polegające na budowie nowych domów, organizacji zakupów, zarządzaniu nieruchomością lub inne inicjatywy dotyczące społeczności lokalnej.

§3
DEFINICJE

GRUPA – kilka osób współdziałających ze sobą w celu związanym z budową nowych domów, organizacją miejsca zamieszkania, zakupami dla domu, zarządzaniem grupą domów lub inną inicjatywą w okolicy.

UŻYTKOWNIK - osoba korzystająca z serwisu 8DOMOW

REGULAMIN - niniejszy regulamin serwisu

ORGANIZATOR - osoba lub firma zbierająca kontakty osób zainteresowanych ofertą po to, by po utworzeniu grupy chętnych wspólnie zrealizować dane przedsięwzięcie.

LOGIN - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika (Login jest jednocześnie adresem e-mail), wybrana na etapie rejestracji w serwisie.

ADMINISTRATOR - podmiot świadczący usługę udostępniania serwisu na rzecz użytkowników. Administratorem jest firma 8DOMÓW Sp. z o.o.

KONTO - miejsce w systemie dostępne dla Użytkownika, za pomocą którego wprowadza on dane i zarządza nimi

SERWIS - strona internetowa i z nią powiązane dostępne pod adresem http://8domow.com

FORMULARZ REJESTRACYJNY - służy do rejestracji konta w serwisie

TREŚĆ - wszystkie treści publikowane, wysyłane lub udostępniane przez użytkowników za pośrednictwem serwisu 8DOMOW

§4
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne są:

2. Strona jest dostępna dla Użytkowników całodobowo.

3. Administrator, w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności strony może czasowo zawiesić dostęp Użytkowników do strony na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych zdarzeń. O planowanych przerwach związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych Administrator poinformuje zamieszczając informacje na stronie internetowej http://8domow.com

4. 8DOMOW nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony z przyczyn niezależnych od Administratora.

§5
REJESTRACJA

1. Rejestracja nowego Użytkownika odbywa się za pomocą Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie http://8domow.com/users/sign_up

2. Wszelkie dane podane w powyższym formularzu są wykorzystywane jedynie do celów kontaktowych i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym instytucjom nieupoważnionym.

3. Do konta zostaje przez rejestrującą się osobę przypisany Login i hasło, które należy chronić przed dostępem osób nieuprawnionych.

4. Hasło powinno mieć długość, co najmniej 8 znaków

5. Do każdego Użytkownika przypisany jest unikalny Login.

6. Po rejestracji konta nie ma możliwości zmiany Loginu (adresu e-mail).

7. Aktywacja hasła dostępowego do Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny, przesłany w wiadomości mailowej, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

8. Aktywując konto w Systemie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia, bez zastrzeżeń.

9. Przypomnienie hasła odbywa się poprzez – jak odzyskać hasło?

10. Z chwilą poprawnego zalogowania w Systemie Użytkownik akceptuje możliwość otrzymywania informacji dotyczących dopisz jaką korespondencję może użytkownik otrzymywać po zalogowaniu.

11. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych oraz tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.

12. Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto.

§6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Serwis ten nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem.

2. Użytkownikowi nie wolno przesyłać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub nieprawdziwych danych.

3. Zabronione jest umieszczanie na stronie treści promujących nienawiść, obelżywych, dyskryminacyjnych, pornograficznych, zawierających groźby, wulgaryzmów, treści nawołujących do przemocy.

4. Zabronione jest umieszczanie treści, które naruszają lub łamią prawa innej osoby.

5. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań, mogących wyłączyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie serwisu 8domow, np. przesyłanie spamu, wirusów, zablokowanie usługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub funkcje serwisu.

6. W przypadkach, gdy uznamy, że treść umieszczona przez użytkownika jest sprzeczna z tym regulaminem, 8DOMOW zastrzega sobie prawo do jej usunięcia oraz do natychmiastowego zablokowania konta użytkownika i jego dostępu do strony.

7. W przypadku naruszenia powyższych postanowień lub nadużycia strony internetowej, osoba naruszająca zostanie pociągnięta do odpowiedzialności prawnej, w tym do zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez 8DOMOW.

§7
UDOSTĘPNIANIE TREŚCI I DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści publikowanych przez siebie w serwisie.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

3. W przypadku wystąpienia przeciwko administratorowi z roszczeniami dotyczącymi naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w tym autorskich, do opublikowanych Treści, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie w związku z tym zostaną nałożone lub poniesione.

§8
LINKI

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Treść stron dostępnych przez linki nie jest kontrolowana przez 8DOMOW. 8DOMOW nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie potwierdza tych treści, niezależnie od tego czy 8DOMOW związana jest z właścicielem takich stron czy nie.

§9
ROZPOCZYNIANIE I KOŃCZENIE PRACY UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE

1. Rozpoczęcie pracy Użytkownika w systemie 8DOMOW następuje po uruchomieniu przeglądarki oraz wprowadzeniu adresu http://8domow.com.

2. Po zakończeniu pracy należy wylogować się z Systemu poprzez wybranie funkcji „Wyloguj” zlokalizowanej w prawym górnym rogu ekranu. Nie należy kończyć pracy poprzez zamknięcie okna przeglądarki znakiem „x”.

§10
PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA I UŻYTKOWNIKÓW

1. Dostęp i korzystanie z serwisu 8DOMOW są bezpłatne.

§11
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), dobrowolnie przekazanych za pośrednictwem strony 8DOMOW jest Zarząd firmy 8DOMOW.

3. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy firmy 8DOMOW.

4. Dane mogą być przekazywane są zbierane i przetwarzane w celu znalezienia odpowiedniej Grupy.

5. Użytkownicy, którzy pozostawią Organizatorowi swój adres mailowy, mogą otrzymywać od organizatora powiadomienia dotyczące tworzenia się Grup, którymi Użytkownik może być zainteresowany, informacje dotyczące danej Grupy i zaproszenia do dołączenia do Grupy.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym przez przepisy organom w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące prawo.

§12
POMOC SERWISOWA

Jeżeli mają Państwo pytania lub jakiekolwiek uwagi dotyczące dotyczące funkcjonowania tej strony internetowej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@8domow.com

§13
JURYSDYKCJA

Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i należy go interpretować zgodnie z prawem polskim. Jako miejscowość właściwą sądu uznaje się siedzibę firmy 8DOMOW.

§14
ZMIANA REGULAMINU

1. 8DOMOW jest uprawnione do jednostronnej zmiany lub aktualizacji treści tego Regulaminu w dowolnym czasie.

2. Informacja o treści nowego Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej http://8domow.com/pages/terms_and_conditions.html. Zmiany wchodzą w życie od momentu ukazania się ich na stronie.

3. Korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika zmienionych warunków Regulaminu.

§15
PRAWA AUTORSKIE

Właścicielem Praw autorskich niniejszej strony internetowej, zamieszczonych na niej tekstów, filmów, zdjęć, elementów graficznych i dźwiękowych jest firma 8DOMÓW Sp. z. o.o.

Zabronione jest pobieranie danych, kopiowanie lub drukowanie wszelkich treści i materiałów umieszczonych na stronie z wyjątkiem korzystania z nich przez użytkownika wyłącznie na własny użytek i pod warunkiem niezmieniania ich autorskiej formy i zastrzeżonych prawnie uwag. Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja tych treści na jakikolwiek użytek bez uprzedniej zgody 8DOMOW. Ponadto zabronione są wszelkie próby odszyfrowania, demontowania lub modyfikowania oprogramowania, kodowania informacji zawartych na stronie oraz umieszczania treści, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa.